این آلبوم ویژه عکس های من از لنگرود قدیم و لنگرود جدید است . این مجموعه به تدریج با گذاشتن عکس های دیگر تکمیل خواهد شد لنگرود دیروز - لنگرود امروز
لنگرود دیروز - لنگرود امروز

آلبوم عکس های من از لنگرود قدیم و لنگرود جدید


لنگرود دیروز 29

چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 29

چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز28

چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 28

چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 27

چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 27

چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 26

میدان شهیدنورانی و پارک لنگرود - دهه 60

پنجشنبه هجدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 26

پنجشنبه هجدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 25

پنجشنبه هجدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 25

پنجشنبه هجدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 24

بقعه " آقا سید حسین " لنگرود - دهه 60

پنجشنبه هجدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 24

پنجشنبه هجدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 23

پنجشنبه هجدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 23

پنجشنبه هجدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 22

چهارشنبه هفدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 22

چهارشنبه هفدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 21

چهارشنبه هفدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 21

چهارشنبه هفدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 20

لنگرود ، راه پشته - دهه 60

 

شنبه سیزدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 20

شنبه سیزدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 19

پرندگان مهاجر درکیاکلایه سل لنگرود - دهه 60

شنبه سیزدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 19

شنبه سیزدهم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 18

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 18

لنگرود - کمربندی قدیم

 

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 17

لنگرود - لیلاکوه

 

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 17

بقعه " آقا سید حسین " لنگرود - دهه 60

 

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 16

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 16

لنگرود - خیابان روبه روی بیمارستان امینی و سینما آزادی - دهه 60

جمعه پنجم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود امروز 15

لنگرود - تالاپ کومله

 

چهارشنبه سوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

لنگرود دیروز 15

ابتدای جاده چمخاله - دهه 60

 

چهارشنبه سوم دی 1393  توسط غلامحسین محمدپور  |

 

 غلامحسین محمدپور:

"این مجموعه شامل عکس های من از لنگرود قدیم و لنگرود جدید است."

ghms.1334@gmail.com

ghh.mpour@yahoo.com


 

عکس های لنگروددیروز
عکس های لنگرود امروز

 

لنگرود دیروز 29
لنگرود امروز 29
لنگرود دیروز28
لنگرود امروز 28
لنگرود دیروز 27
لنگرود امروز 27
لنگرود دیروز 26
لنگرود امروز 26
لنگرود دیروز 25
لنگرود امروز 25

 

دی 1393
آذر 1393

 

 

پال نیوز
گالری عکس لنگرود